Gebruikersvoorwaarden

Siteversie d.d. 01-11-2023

1. INTRODUCTIE
SAM wordt je aangeboden door SAM Rental BV Drunen (KvK 68744889). Het gebruik van SAM is onderworpen aan (onder andere) deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht de vorm waarin deze zijn gedaan, betreffende de levering van SAM (‘SAM’, ‘de applicatie’, ‘jouw SAM omgeving’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Onder jou als gebruiker (‘je’, ‘jij’, ‘gebruiker’, ‘gebruikers’) verstaan we de partij die handelt vanuit een beroep of bedrijf en gebruikmaakt of gebruik gaat maken van SAM. 

Je overeenkomst met ons wordt onder andere ingevuld door deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’), ons privacybeleid en eventuele andere voorwaarden (waaronder in ieder geval de Algemene Voorwaarden van NLdigital) waar in dit document naar verwezen wordt. Naar alle voorwaarden wordt in het onderdeel volledige overeenkomst gezamenlijk verwezen als de ‘overeenkomsten’. Door het gebruikmaken van SAM erken je dat je deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt, dat je deze overeenkomsten aanvaardt, en instemt erdoor gebonden te zijn.

Als je de voorwaarden na wil lezen, kun je de effectieve versie van de overeenkomsten op de website van SAM vinden (www.samrental.nl). Bij eventuele strijdigheid tussen de gebruiksvoorwaarden en/of de algemene voorwaarden is de tekst van de gebruiksvoorwaarden leidend.

2. LIDMAATSCHAP
Je SAM lidmaatschap wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt stopgezet. Je geeft ons toestemming om maandelijks je lidmaatschapskosten voor de komende maand in rekening te brengen op basis van SEPA automatische incasso, tenzij je je lidmaatschap opzegt voor je maandelijkse hernieuwingsdatum (zie “Opzeggen” hieronder). Je kunt specifieke details met betrekking tot je SAM lidmaatschap raadplegen in jouw persoonlijke SAM omgeving onder ‘Facturering’ in het menu links onderin, beschikbaar vanaf elke pagina binnen jouw SAM omgeving.
Voor de (verhuur) webshop wordt het abonnement jaarlijks voortgezet. Je geeft ons toestemming om de lidmaatschapskosten voor de komende maand in rekening te brengen op basis van SEPA automatische incasso. Je lidmaatschap kan uitsluitend een maand voorafgaand aan de eerste ingangsmaand (verhuur) webshop opgezegd worden. 

3. GRATIS PROEFPERIODEN
3.1.      Je SAM lidmaatschap begint met een gratis proefperiode van één maand, of zolang als aangegeven tijdens de registratie, en is bedoeld om nieuwe gebruikers en bepaalde oud-gebruikers de kans te geven om SAM kosteloos uit te proberen. Je abonnement op specifieke SAM modules begint met een gratis proefperiode van 14 dagen, om je als bestaande gebruiker de mogelijkheid te geven om nieuwe functionaliteit uit te proberen.

3.2.      We zullen je maandelijkse lidmaatschapskosten aan het einde van de gratis proefperiode in rekening gaan brengen via SEPA automatische incasso, tenzij je je lidmaatschap voor het einde van deze gratis proefperiode opzegt. Log in op jouw persoonlijke SAM omgeving en klik links onderin op ‘Facturering’ om de prijs van je maandelijkse lidmaatschap en de einddatum van je gratis proefperiode te zien. Je ontvangt geen bericht van ons wanneer het betaalde gedeelte van je lidmaatschap is ingegaan. Tijdig opzeggen is jouw eigen verantwoordelijkheid.
Maak je gebruik van de (verhuur)webshop dan ga je automatisch een jaarovereenkomst aan. Maandelijks wordt het lidmaatschapgeld via SEPA automatische incasso geïnd. Is het jaar voorbij, dan wordt automatisch de overeenkomst weer met één jaar verlengd.

4. FACTURERING
4.1.      Factureringscyclus. De lidmaatschapskosten voor SAM worden maandelijks in rekening gebracht via SEPA automatische incasso op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van je betaalde lidmaatschap. In sommige gevallen kan het moment van facturering en incassering worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer je automatische incasso niet met succes is afgehandeld of wanneer je betaalde lidmaatschap is begonnen op een dag die in de desbetreffende maand niet voorkomt. Log in op jouw persoonlijke SAM omgeving en klik links onderin op' factuurgegevens'.

4.2.      Betalingsmethode. Op dit moment is het enkel mogelijk om voor SAM te betalen via SEPA automatische incasso. Als een betaling niet met succes wordt afgehandeld vanwege het verlopen van de vervaldatum, een ontoereikend saldo of een andere reden, en je niet op een andere manier betaalt of je account niet opzegt, kunnen wij jouw toegang tot SAM opschorten, totdat we een geldige betalingsmethode hebben verkregen. Je geeft ons toestemming om te blijven factureren via SEPA automatische incasso als deze wordt bijgewerkt en je blijft verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen. Dit kan leiden tot een wijziging in de factureringsdatum voor je betalingen en aanvullende (administratie)kosten.

4.3.      Opzeggen. Je kunt je SAM lidmaatschap te allen tijde opzeggen tegen het einde van je maandelijkse factureringsperiode en dus voor de maandelijkse hernieuwingsdatum. Nadat je hebt opgezegd, behoud je je toegang tot jouw persoonlijke SAM omgeving tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een lidmaatschapsperiode of voor functionaliteiten waar je geen gebruik van hebt gemaakt.  Opzegging van de SAM (verhuur) webshop dient jaarlijks voorafgaand aanvangsdatum startmaand te gebeuren. Je sluit immers een jaarcontract af wat maandelijks wordt geïnd. Om je lidmaatschap op te zeggen stuur je een mail naar administratie@samrental.nl

 

4.4.      Prijswijzigingen en wijzigingen van abonnementen. Het is mogelijk dat we onze abonnementen en de prijs van SAM van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke prijswijzigingen of abonnementswijzigingen zullen echter pas 30 dagen na kennisgeving via e-mail van toepassing zijn voor jou. Ben je niet eens met de prijsindexatie, dan kun je dus nog voor ingang daarvan je abonnement opzeggen. Meer informatie over abonnementswijzigingen vind je onder sectie 5.3 Updates en abonnementsvormen.

5. GEBRUIK VAN SAM
5.1.      Als je gebruik wil maken van SAM, moet je minimaal achttien jaar zijn, of meerderjarig in je provincie, regio of land.

5.2.     Wij werken SAM doorlopend bij en testen voortdurend diverse aspecten van de applicatie, waaronder bestaande en nieuwe functionaliteiten en de gebruikersinterface.

5.3.     Updates en abonnementsvormen. Je hoeft nooit te betalen voor updates van (de basisvorm van) SAM. Wel kan het voorkomen dat we nieuwe abonnementsvormen gaan aanbieden met uitgebreidere functionaliteiten dan je huidige abonnement. In dat geval heb je zelf de keuze om te blijven bij je huidige abonnement of over te stappen op een nieuwe abonnementsvorm. Het aantal aangeboden functionaliteiten binnen je huidige abonnement zullen we nooit beperken.

5.4.     Je stemt ermee in om SAM, met inbegrip van alle daarmee verband houdende voorzieningen en functies, te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te maken dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de SAM applicatie te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. We kunnen je gebruik van onze service beëindigen of beperken en juridische actie ondernemen als je deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt of de service op een illegale of ongepaste manier gebruikt. Jij vrijwaart SAM Rental voor alle schade die optreedt door onrechtmatig of onbehoorlijk gebruik van SAM (of aanverwante abonnementsvormen).

6. WACHTWOORDEN EN PERSOONLIJKE SAM OMGEVINGEN
6.1.     De gebruiker die een persoonlijke SAM omgeving heeft aangemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht (de accounteigenaar) heeft toegang tot en controle over de persoonlijke SAM omgeving. Teneinde de controle over het account te behouden en om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot het account, mag de accounteigenaar het wachtwoord en de gegevens van de betalingsmethode die gekoppeld zijn aan het account, aan niemand bekendmaken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je wachtwoord en voor het updaten en onderhouden van de juistheid van de informatie die je aan ons met betrekking tot je account verstrekt.

6.2.     Wees voorzichtig met berichten waarin je wordt gevraagd om je creditcardgegevens of andere accountgegevens te versturen. Als je in jouw antwoord op dergelijke berichten je gegevens verstrekt, kan dit leiden tot identiteitsdiefstal. Open je gevoelige accountgegevens altijd rechtstreeks via jouw persoonlijke SAM omgeving en niet door op een hyperlink in een e-mail of een andere elektronische communicatie te klikken, ook niet als deze authentiek lijkt. Wij kunnen je account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, SAM of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

7. TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomst tussen SAM Rental en de gebruiker wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Oost-Brabant.

8. TOEPASSINGEN VAN DERDEN
Je kunt te maken krijgen met toepassingen van derden (inclusief, en zonder beperkingen, websites, widgets, software of andere hulpprogramma's) die in wisselwerking staan met jouw SAM omgeving. Je gebruik van deze toepassingen is mogelijk onderhevig aan gebruiksvoorwaarden of licentievoorwaarden van derden.

9. KLANTONDERSTEUNING
Maak je al gebruik van SAM, dan kun je voor ondersteuning terecht in jouw persoonlijke supportomgeving. Daar kom je door in te loggen in jouw persoonlijke SAM omgeving en vervolgens links onderin op ‘Support’ te klikken. Er opent dan een support omgeving waar je support tickets in kunt leggen. In sommige gevallen kan de klantenservice je het beste helpen via een ondersteuningstool voor externe toegang, waarmee we volledig toegang tot je computer hebben. Als je niet wilt dat we dergelijke toegang hebben, moet je de ondersteuning via de tool voor externe toegang weigeren. We helpen je dan op een andere manier.

10. VAN KRACHT BLIJVENDE BEPALINGEN
Als een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar blijken te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen welke alsdan onverminderd van kracht blijven.

11. WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen je (ten minste) 30 dagen voordat deze nieuwe gebruiksvoorwaarden van toepassing (verklaard) worden op de overeenkomst tussen jou en SAM Rental informeren.